Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, informuję, że:

  • Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Agencja DOMANET Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Niepodległości 46/50 lok. 70, 02-626 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000154812, REGON 015465641, NIP 5213236545 zwana dalej DOMANET Spółka z o.o.

  • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z DOMANET Spółka z o.o. przez e-mail: biuro@domanet.pl
  • Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu: rekrutacji, zawarcia umowy, bądź wykonywania złożonego zamówienia lub zawartej umowy oraz w celach marketingowych
  • Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być :

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda świadomie i dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji procesu rekrutacji.

W powyższym przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że DOMANET Spółka z o.o. nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wymogi kontraktowe wynikające z konieczności dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – w celu przygotowania wstępnej oferty

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. konieczność wypełnienia przez DOMANET Spółka z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – realizacja zawartej umowy bądź złożonego zamówienia na wykonanie usługi projektowej

– art.6 ust.1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – marketing usług DOMANET Spółka z o.o. lub partnerów biznesowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

  • Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez DOMANET Spółka z o.o.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane przez DOMANET Spółkę z o.o. podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji tylko na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informuję, iż DOMANET Spółka z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.