Nadzory inwestorskie

Świadczymy kompleksowe czynności nadzoru inwestorskiego

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania
  • kontrolę rozliczeń robót